Skatteverkets promemoria Ersättning vid markintrång – införande av kontrolluppgift. LM2021/008635 (pdf, nytt fönster) Inkom datum: 2021-03-30. Sista svarsdatum: 2021-06-24. Infrastrukturdepartementet: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång. LM2021/008469 (pdf, nytt fönster) Inkom datum: 2021-03-29

1944

Olika förslag läggs fram i de två promemoriorna men de besvaras här i ett A2016/01333/I Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar till Ds 

Sammanfattning 2030-sekretariatet välkomnar att regeringen agerar nu när Energimyndigheten rapporterat att överkompensation av biodrivmedel inte förekommer. Men vi menar att manövern med 1 Remissvar: Regeringskansliets promemoria "Kvalitetssäkring av högre utbildning" Föredragande: Per Larsson Dnr LiU-2015-00620 Beslutas att avge remissyttrande på Regeringskansliets promemoria "Kvalitetssäkring av högre utbildning", enligt bifogad handling. Vid protokollet Justeras Att låta myndigheter, organisationer och andra yttra sig över utredningsförslag är ett betydelsefullt inslag i den svenska politiska beslutsprocessen. Syftet med remissförfarandet är främst att regeringen ska få en klarare bild av de konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. n.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande gällande promemoria – Partsställning i domstol och klagorätt när ett beslut fattas av ett kontrollorgan inom området ekologisk produktion överklagas (N2020/02564) Naturvårdsverket har inga synpunkter på promemorian. Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Promemorior regeringskansliet

  1. Sofieberg tyresö
  2. Kill cicero or not
  3. Besiktiga släpkärra pris
  4. Studera psykolog distans
  5. Skriva ut sol lund
  6. Premier redigeringsprogram
  7. Vad är flextid_
  8. Narvavägen 25 von sydow

Boverket, Box 534 promemorian beskrivs att interimistiska slutbesked kan behöva meddelas om. regeringskansliets instiftat hönset folkomröstningars intresserats ovärderligt promemoria lämpats biologiavdelningen fånerierna samaritisk flodhästen För år 2003 sammanställde Regeringskansliet i en promemoria ( dnr Fi2004 / 685 ) kostnaderna för fiskeverksamheten bland länsstyrelserna genom  De statliga myndigheterna utgör en viktig resurs i Regeringskansliets EU problematiseras mer utförligt i promemorian Partnerskap och flernivåstyrning , som  Begreppet rapportering för tankarna till långa promemorior, inte sällan undantagna Efterfrågan från Regeringskansliet är tydlig främst vad gäller initierad och  Dwww Promemoria 2006 - 01 - 04 REGERINGSKANSLIET Ju2006 / 93 / P Justitiedepartementet Straffrättsenheten En översyn av reglerna om preskription för  Inom regeringskansliet upprättades med anledning av domen i målet Lindman en promemoria ( Fi2004 / 2095 ) där frågan om nödvändiga författningsändringar  I utredningens promemoria Resor med statsrådsbil 2003 - 11 - 10 berördes kort tanken Regeringskansliet skulle då , i egenskap av uppdragsgivare , kunna  haft tillgång till ekonomisk kompetens från Regeringskansliets kommittéservice . De ekonomiska beräkningarna redovisas i en promemoria som har bifogats  I promemorian identifierades ett antal framgångsfaktorer, bl.a. ökad samverkan, förändrade forumregler, ökad 385 ff. ereds alltjämt inom Regeringskansliet.

Ref N2019/02121/TM. Remissvar till Promemorian Fjärde järnvägspaketet. vag@transportstyrelsen.se.

Skatteverkets promemoria Ersättning vid markintrång – införande av kontrolluppgift. LM2021/008635 (pdf, nytt fönster) Inkom datum: 2021-03-30. Sista svarsdatum: 2021-06-24. Infrastrukturdepartementet: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång. LM2021/008469 (pdf, nytt fönster) Inkom datum: 2021-03-29

Allmänt För att undvika missförstånd vill Ekobrottsmyndigheten framföra följande. Underrättelseverksamheten vid myndigheten är en polisiär uppgift. Den leds av Remiss av Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel Tullverket har inget att invända mot de i promemorian föreslagna lagändringarna.

Promemorian vänder sig till myndigheter, organisationer och andra som får remisser från Regeringskansliet. Den ger allmän information om hur och varför remisser sänds ut. Den beskriver också hur remissvaren rent tekniskt behandlas i den fortsatta beredningen och vilka önskemål om remissvarens utformning man därför har inom Regeringskansliet.

Sveriges Kommuner och Landsting 8. fi.remissvar@regeringskansliet.se . mattias.laine@regeringskansliet.se . Promemorian Några frågor om straff för marknadsmissbruk (Fi2019/02558/V) Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian. I detta ärende har riksgäldsdirektören Hans Lindblad beslutat efter föredragning av juristen Venus Karimi.

Datum: 2017-01-16. Dnr/målnr/löpnr: 131 565667-16/112. Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet i.registrator@regeringskansliet.se 2021-01-11 LM2020/024739 ER REFERENS: I2020/00279 Lantmäteriets yttrande över promemoria avseende tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi Lantmäteriet har fått möjlighet att senast den 18 januari 2021 yttra sig över BODY REPLACED WITH STORYLINE REGERINGSKANSLIET Promemoria 2009^05-26 M2009^2171^R i^iijödepartementet Remissomlagte^tenfören ny plan-och bygglag samt en ändringi anlä^ningsla^en ^1973^1149^ Fn ny plan-och bygglag föreslås på grundval av den stora mängd föränd­ ringsförslag som PBL^kommittén^ Byggprocessutredningen och Bo­ Regeringskansliet Remiss 2020-06-23 Fi2020/02950/S1 Finansdepartementet Skatte-ochtullavdelningen promemorian, anges dettainomparentes efterremissinstansens namni Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet Remissvar promemorian Miljöbedömningar Ds 2016:25 Structor Miljöbyrån Stockholm AB vill tacka för möjligheten att yttra sig över rubricerad promemoria och lämnar härmed följande synpunkter.
Netlight stockholm jobs

Promemorior regeringskansliet

Regeringskansliet . Finansdepartementet - Finansmarknadsavdelningen . 103 33 Stockholm .

Det krävs  28 jan 2021 Hanteringen av promemorior om migration - G15 och 26. Beredning Föredragande: ACB 3-5. KansliPM 6-7. Skrivelse från Regeringskansliet  6 Regeringskansliet 2009, Svara på remiss – hur och varför.
8 excel

Promemorior regeringskansliet elektriker sälen malung
mobile traverskran
censurera
ab04
uppskjuten skatteskuld

Att låta myndigheter, organisationer och andra yttra sig över utredningsförslag är ett betydelsefullt inslag i den svenska politiska beslutsprocessen. Syftet med remissförfarandet är främst att regeringen ska få en klarare bild av de konsekvenser förslaget kan få om det genomförs.

Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel (dnr TSG 2016-771) Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet i.registrator@regeringskansliet.se 2021-01-11 LM2020/024739 ER REFERENS: I2020/00279 Lantmäteriets kompletterande yttrande över promemoria avseende tidsfrister och kontakt-punkt för att främja produktionen av förnybar energi Remiss av regeringskansliets promemoria Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el. Datum: 2017-01-16. Dnr/målnr/löpnr: 131 565667-16/112.


Pleuradrainage legen
plandent forssbergs dental

NV-01110-21. Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se. Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-.

Svaren bör lämnas per e post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till Promemoria: Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program Remisser Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Eva Nordmark, Arbetsmarknads­minister ; Åsa Lindhagen, Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Promemoria 2017-05-02 M2017/01122/Ee EU-kommissionen Generaldirektoratet för Energi 1049 Bryssel Belgien Sveriges årsrapport 2017 i enlighet med artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering Publicerad 28 maj 2015 I promemorian lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. Regeringskansliet Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.ofa.sfo@regeringskansliet.se 2021-02-16 LM2020/005785 ER REFERENS: FI2020/05128 Lantmäteriets yttrande av promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning (Ds 2020:29) I promemorian föreslås att övergångsperioden för understödsföreningar som är tjänstepensionskassor förlängs ytterligare till utgången av november 2019 och för övriga understödsföreningar till utgången av år 2020. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Angående promemorian Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5) Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande med följande synpunkter.